สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  • สพม.พลอต
  • สพป.พล.3
  • สพป.พล.2
  • สพป.พล.1

  แหล่งข้อมูล  
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2563 ที่สมาชิกควรทราบ


1. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์

2. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น

3. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

4. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์

5. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น

6. ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

7. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์

8. ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

9. ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์

10. ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก


เขตพื้นที่ฯ พิษณุโลก

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

งบการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินในปีการเงินที่ผ่านมา

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ในปีการเงินที่ผ่านมา

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลและ เนื้อหาต่างๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชม นโยบายคุกกี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
" ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ สมาชิกร่วมบริหาร กิจการมั่นคง "