สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  • สพม.พลอต
  • สพป.พล.3
  • สพป.พล.2
  • สพป.พล.1

  แหล่งข้อมูล  
เกณฑ์การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนกรณีที่สมาชิกประสงค์จะงดส่งค่าหุ้นราย

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จำกัด

มีหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้

 

ข้อบังคับข้อ  8   การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน

 สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า สองร้อยสี่สิบเดือนหรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า สามแสนบาท และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน จะงดชำระค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

เขตพื้นที่ฯ พิษณุโลก

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

งบการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินในปีการเงินที่ผ่านมา

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ในปีการเงินที่ผ่านมา

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลและ เนื้อหาต่างๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชม นโยบายคุกกี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
" ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ สมาชิกร่วมบริหาร กิจการมั่นคง "