สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  • สพม.39
  • เขต 3
  • เขต 2
  • เขต 1

  แหล่งข้อมูล  
สวัสดิการกรณีสมาชิกกรณีเสียชีวิต


สวัสดิการที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ได้รับเมื่อถึงกรณีเสียชีวิต

แจ้งให้สมาชิกทราบถึงสวัสดิการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดให้แก่สมาชิกกรณีเสียชีวิต โดยแยกเป็น 2 ประเภท  ดังนี้

ประเภทที่ 1

1.           ผลประโยชน์ของสมาชิกที่สหกรณ์ฯ จัดทำให้ เมื่อเสียชีวิตแล้วทายาทจะได้รับ คือ
          1.1 เงินช่วยทำศพสมาชิก และคู่สมรส  

                   สหกรณ์ฯ จ่ายให้ตามระเบียบฯ ช่วยทำศพกรณีสมาชิกฯเสียชีวิต คือ

-                  เป็นสมาชิกฯ ไม่ถึง 5 ปี  ได้รับเงินช่วยทำศพ  10,000  บาท

-                  เป็นสมาชิกฯ ตั้งแต่ 5 ปี   แต่ไม่ถึง 15 ปี ได้รับเงินช่วยทำศพ 15,000  บาท

-                  เป็นสมาชิกฯ ตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี  ได้รับเงินช่วยทำศพ 20,000 บาท

-                  เป็นสมาชิกฯ ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป  ได้รับเงินช่วยทำศพ 25,000 บาท

-                  กรณีคู่สมรสที่ไม่ได้เป็นสมาชิกฯ ได้สิทธิ์กึ่งหนึ่งของสมาชิก

           1.2  เงินสวัสดิการ กรณีสมาชิกเสียชีวิต จ่ายให้  400,000  บาท  

         สหกรณ์ฯ จัดทำสวัสดิการนี้ให้แก่สมาชิกทุกราย  

 ประเภทที่ 2

       ผลประโยชน์ของสมาชิกที่สมาชิกฯ จ่ายเบี้ยประกันเอง เมื่อเสียชีวิตแล้วทายาทจะได้รับ คือ

2.1  เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จำกัด (เดิมเรียก ก.ส.ส.) กรณีสมาชิกเสียชีวิตจ่ายให้  300,000  บาท

ต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยหักจากเงินเดือนของสมาชิก ปีละ 2,500 บาท สิ้นเดือนมิถุนายน 2,500  บาท

           สามารถนำไปใช้เป็นวงเงินค้ำประกันสินเชื่อของสหกรณ์ฯได้ แต่หากไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ จะไม่ได้รับเงินส่วนนี้

              2.2  เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ( สสอค.) กรณีสมาชิกเสียชีวิต จ่ายให้  600,000  บาท

            ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) โดยเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายปีตามรอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยจะหักเก็บอัตโนมัติจากเงินปันผลของสมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถนำไปใช้เป็นวงเงินค้ำประกันสินเชื่อของสหกรณ์ได้ แต่หากไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมจะไม่ได้รับเงินส่วนนี้

2.3  เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) กรณีสมาชิกเสียชีวิต จ่ายให้  600,000  บาท         

                ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) โดยเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายปีตามรอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยจะหักเก็บอัตโนมัติจากเงินปันผลของสมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถนำไปใช้เป็นวงเงินค้ำประกันสินเชื่อของสหกรณ์ได้ แต่หากไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมจะไม่ได้รับเงินส่วนนี้

            2.4  เงินประกันชีวิตเพื่อสินเชื่อสหกรณ์ฯ วงเงินไม่เกิน 1,500,000  บาท  (ประกันเงินกู้)

สมาชิกผู้กู้เงินจากสหกรณ์ฯ ต้องทำประกันชีวิตตามวงเงินส่วนต่างที่เหลือของผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับกับบริษัทประกันชีวิตตามเงื่อนไขการกู้เงินของสหกรณ์ฯ และหากสมาชิกเสียชีวิตในปีแรกด้วยโรคร้ายแรง หรือฆ่าตัวตาย บริษัทประกันชีวิตจะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้

 2.5  เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และคู่สมรส (สคส.พล.) กรณีสมาชิกเสียชีวิต จ่ายให้  140,000  บาท 

ต้องสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สามารถนำไปใช้เป็นวงเงินค้ำประกันสินเชื่อของสหกรณ์ได้  หากไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมจะไม่ได้รับเงินส่วนนี้

 2.6  เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) กรณีสมาชิกเสียชีวิต สมาคมฯ จ่ายให้ไม่เกิน  600,000  บาท 

            ต้องสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ สามารถนำไปใช้เป็นวงเงินค้ำประกันสินเชื่อของสหกรณ์ได้  หากไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมจะไม่ได้รับเงินส่วนนี้ 

 

 

 

    

เขตพื้นที่ฯ พิษณุโลก

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

งบการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินในปีการเงินที่ผ่านมา

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ในปีการเงินที่ผ่านมา

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลและ เนื้อหาต่างๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชม นโยบายคุกกี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
" ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ สมาชิกร่วมบริหาร กิจการมั่นคง "