สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  • สพม.พลอต
  • สพป.พล.3
  • สพป.พล.2
  • สพป.พล.1

  แหล่งข้อมูล  
9. ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์


9. ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์

 9.1 ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ เพื่อสงเคราะห์ เกี่ยวกับการศพของสมาชิกและคู่สมรส พ.ศ.2563

9.2 ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนบำเหน็จสมาชิก พ.ศ.2563

9.3 ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด พ.ศ.2563

9.4 ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ดินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด พ.ศ.2563

9.5 ระเบียบฯ ว่าด้วยการสนับสนุนชมรมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด พ.ศ.2563

9.6 ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด พ.ศ.2563

9.7 ระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม พ.ศ.2563

9.8 ระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น และการแจ้งยอดเงินจำนวนหุ้น พ.ศ. 2563

9.9 ระเบียบฯ ว่าด้วยการส่งเสริมความมั่นคงในวิชาชีพครู พ.ศ.2563


เขตพื้นที่ฯ พิษณุโลก

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

งบการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินในปีการเงินที่ผ่านมา

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ในปีการเงินที่ผ่านมา

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลและ เนื้อหาต่างๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชม นโยบายคุกกี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
" ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ สมาชิกร่วมบริหาร กิจการมั่นคง "