สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  • สพม.พลอต
  • สพป.พล.3
  • สพป.พล.2
  • สพป.พล.1

การลงลายมือชื่อหรือลายเซนรับรองตนเองบนเอกสารต่างๆ ที่ใช้ทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ ทุกประเภท ให้ใช้ปากกาหมึกสีน้ำเงินเท่านั้น


เนื่องจากปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์ฯ ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ฯ ในทุกประเภทเป็นจำนวนมาก และในแต่ละประเภทธุรกรรมทางการเงินนั้นต้องใช้เอกสารต่างๆ มากมาย เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ สำเนาสลิปเงินเดือนจากต้นสังกัดทางการเงินของสมาชิก ดังนั้น การใช้เอกสารต่างๆ ต้องใช้เป็นสำเนา โดยต้องมีการลงลายมือชื่อหรือลายเซนรับรองตนเองบนเอกสารนั้นและมอบไว้ให้แก่สหกรณ์ฯ โดยที่ผ่านมา สมาชิกอาจใช้ปากกาหมึกสีน้ำเงิน หรือปากกาหมึกสีดำ ในการลงลายมือชื่อหรือลายเซนรับรองตนเองบนเอกสารต่างๆ ได้ แต่การใช้ปากกาหมึกสีดำ อาจเป็นความเสี่ยง  สังเกตและวิเคราะห์ได้ยากว่าสำเนาเอกสารฉบับนั้นเป็นการลงลายมือชื่อหรือลายเซนรับรองจริง หรือเป็นการถ่ายเอกสารขาวดำ

  มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ประจำปี 2564 ประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 จึงให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด คู่สมรสสมาชิก ผู้ค้ำประกันเงินกู้ ลงลายมือชื่อหรือลายเซนรับรองตนเองบนเอกสารต่างๆ ที่ใช้ทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ ทุกประเภท  "ใช้ปากกาหมึกสีน้ำเงินเท่านั้น"  จึงขอแจ้งให้รับทราบโดยทั่วกัน05 พ.ค. 2564 12:44 น. ผู้ชม : 7368
เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลและ เนื้อหาต่างๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชม นโยบายคุกกี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
" ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ สมาชิกร่วมบริหาร กิจการมั่นคง "