สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  • สพม.39
  • เขต 3
  • เขต 2
  • เขต 1

016470


โดย : 016470 17 ก.พ. 65 14:37 น. (IP : 180.183.56.83)

สอบถามเรื่องหลักเกณฑ์การหักค่าหุ้นรายเดือน หากสมาชิกมีความประสงค์จะหยุดส่งค่าหุ้นรายเดือน สามารถทำได้หรือไม่ มีหลักเกณฑ์อย่างไร

ความคิดเห็น
โดย : ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  28 ก.พ. 65 11:22 น. #1 (IP : 192.168.0.12)

กรณีที่สมาชิกประสงค์จะงดส่งค่าหุ้นรายเดือน ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จำกัด  ข้อ  8  คือ ในการงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า สองร้อยสี่สิบเดือน หรือ เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า สามแสนบาท และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือ ผู้ค้ำประกัน จะงดชำระค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 

แสดงความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลและ เนื้อหาต่างๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
" ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ สมาชิกร่วมบริหาร กิจการมั่นคง "