สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
 • สพม.39
 • เขต 3
 • เขต 2
 • เขต 1
นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
ปันผล เฉลี่ยคืน
ประจำปี 2564

สแกน QR CODE เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
หรือค้นหา ID Line : @phsc
สามารถรับข้อมูลข่าวสารของทาง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
ผ่านทางช่องทาง Line Bot
ด้วยการสแกน QR CODE
ค้นหา ID LINE : @phsc

แหล่งข้อมูล

INFORMATION


ข่าวประชาสัมพันธ์

PHSC NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

PHSC NEWS
แหล่งข้อมูล INFORMATION

แหล่งข้อมูล 2

INFORMATION 2

เขตพื้นที่ฯ พิษณุโลก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วารสารสหกรณ์ฯ

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

งบการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลหก จำกัด

 

  เว็บบอร์ด WEBBOARD

  เว็บบอร์ด

  WEBBOARD  " ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ สมาชิกร่วมบริหาร กิจการมั่นคง "