ประกาศรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ที่เข้ารับการอบรมวิชาชีพ "สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 14" ประจำปี 2560


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดให้มีการอบรมวิชาชีพ"สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 14"  โดยจะมีการจัดอบรมในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560  จึงขอแจ้งสมาชิกสหกรณ์ฯผู้ได้รับคัดเลือกอบรมงานวิชาชีพตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ตามสาขางานที่ท่านได้เลือกระบุส่งสหกรณ์ฯไว้ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯเข้าอบรมได้ตามเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน (กรุณาตรวจสอบ ชื่อ – นามสกุล , สังกัดโรงเรียน เพื่อความถูกต้องในการจัดทำเกียรติบัตร)

จดหมายแจ้งอบรม

1. งานเกษตรเพาะเห็ด รุ่น 1,2

2. งานเกษตรปลูกพืชในที่แคบ การปลูกพืชไร้ดิน รุ่น 1,2

3. งานเกษตรการผลิตน้ำหมักชีวภาพ รุ่น 1,2

4. งานเกษตรขยายพันธุ์พืช รุ่น 1

5. งานร้อยลูกปัด รุ่น 1,2

6. งานจัดดอกไม้สด รุ่น 1

7. งานขนมกลีบลำดวน รุ่น 1,2

8. งานอาหารข้าวมันไก่ รุ่น 1,2

9. งานกาแฟสด รุ่น 1,2,3,4

10. งานผ้าด้นมือ รุ่น 1,2

11. งานจับผ้าประดับงาน รุ่น 1

12. งานเพ้นท์เสื้อ รุ่น 1,227 ก.ค. 2560 17:39 น. ผู้ชม : 1398