สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด กำหนดจัดงานมุฑิตาจิตให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ปี 2556


           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้กำหนดจัดงานมุฑิตาจิตให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ปี  2556  ระหว่างวันที่  6 – 7  กันยายน  2556  ณ  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (เมืองเก่า) – กรุงเทพมหานคร
           ในการนี้  ทางสหกรณ์ ฯ ขอให้ท่านแสดงความจำนงลงในใบตอบรับส่วนที่  2  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และด้านอื่น ๆ ให้เพียงพอ  หากท่านต้องการมีผู้ติดตามไปร่วมงานครั้งนี้  ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ติดตาม  คนละ  2,500  บาท

            จึงเรียนมาเพื่อทราบและส่งแบบแสดงความจำนง  พร้อมเงินลงทะเบียนสำหรับผู้ติดตาม ภายในวันที่  16  สิงหาคม  2556  ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง

            
แบบฟอร์มงานมุฑิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ฯที่เกษียณอายุ ปี 2556

           กำหนดการจัดงานมุฑิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ฯที่เกษียณอายุ ปี 2556


30 ก.ค. 2556 11:18 น. ผู้ชม : 704