สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.50  บาท  ต่อปี


                               
*******************************                                   

 ขอเชิญบุคคลที่เป็นบิดา-มาดา หรือบุตร หรือคู่สมรส ของสมาชิกสหกรณ์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


     

*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และคู่สมรส (สคส.พล.)
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และคู่สมรส (สคส.พล.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยมีนายเฉลิม พุ่มไพจิตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และคู่สมรส (สคส.พล.) ดำเนินการแถลงผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้แก่สมาชิกสมาคมฯ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลต่างๆในการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยทั่วกัน โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (08 มิ.ย. 2561 16:23 น. ผู้ชม : 476)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง รวมบัญชีเงินฝากของสมาชิก
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 58 ประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติให้ปรับยุบรวมบัญชีเงินฝากของสมาชิก เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและง่ายต่อการบริหารจัดการระบบเงินฝากของสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ อยู่หลายประเภท จึงขอแจ้งให้ทราบว่า สมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอให้ท่านตรวจสอบบัญชีเงินฝากโดยแจ้งความประสงค์ปรับ/โยกบัญชี ให้เป็นไปตามประกาศและตารางเอกสารที่ส่งด้านใน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยติดต่อกับสหกรณ์ฯ โดยตรง พร้อมนำสมุดบัญชีเงินฝากไปดำเนินการ หากท่านใดไม่แจ้งความประสงค์ ถือว่ายินยอมปรับตามประกาศของสหกรณ์ฯ ซึ่งสหกรณ์ฯ จะปรับให้เมื่อครบรอบบัญชีเดิม
  (17 พ.ค. 2561 14:12 น. ผู้ชม : 431)

 • ประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีการจัดประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อพบปะสมาชิกกลุ่มข้าราชการบำนาญ ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้แก่สมาชิกชมรม และร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย บรรยากาศเป็นไปอย่างสดชื่นสนุกสนาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (05 พ.ค. 2561 10:12 น. ผู้ชม : 136)

 • คณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ จำนวน 11 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานให้สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 58 ประจำปี 2561 พร้อมฝ่ายจัดการร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้
  (02 พ.ค. 2561 17:27 น. ผู้ชม : 131)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง การสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2561
  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 58 จะพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกประจำปี 2561 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2561 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รายละเอียดด้านใน
  (24 เม.ย. 2561 13:51 น. ผู้ชม : 1437)


เว็บบอร์ด

ปรึกษาการแก้ไขยอดเงินต้นที่ส่ง (โดย 019050) (ตอบ : 3)
ปรึกษาการแก้ไขยอดเงินต้นที่ส่ง (โดย 019050) (ตอบ : 0)
แก้ไขสมุดบัญชี (โดย 019050) (ตอบ : 0)
รายการใบเสร็จ (โดย 016677) (ตอบ : 38)
สอบถามการกู้ (โดย 022475) (ตอบ : 1)
ช่วยตรวจสอบใบเสร็จให้ด้วยครับ (โดย 008288) (ตอบ : 3)
สอบถามเกี่ยวกับการหักเงินปันผล เฉลี่ยคืน (โดย 022004) (ตอบ : 1)
ต้องการชำระหนี้ (โดย 022475) (ตอบ : 2)
ขอทราบเกณฑ์กู้เพื่อการศึกษาบุตร (โดย 017836) (ตอบ : 1)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (โดย 017351) (ตอบ : 4)